ලේසර් කර්මාන්ත තොරතුරු

  • The Development Prospect Of Metal Laser Cutting Machine

    ලෝහ ලේසර් කැපීමේ යන්ත්‍රයේ සංවර්ධන අපේක්ෂාව

    ලේසර් කැපීමේ තාක්ෂණය දශක ගණනාවකට පසු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ලේසර් යෙදීම ක්‍රමයෙන් ගැඹුරු වේ. සැකසුම් ක්‍රම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික සැකසුම් හා නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ වැඩි වැඩියෙන් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කරනු ලැබේ ...
    වැඩිදුර කියවන්න