ස්වයංක්‍රීය තහඩු ගබඩා පද්ධතියක් සහිත ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය