ලේසර් උපාංග

  • Laser consumables

    ලේසර් පරිභෝජන

    ලේසර් පරිභෝජන: පූර්ණ-පිරිවිතර දෘෂ්ටි, තුණ්ඩ, ලේසර් පිඟන් මැටි සහ උපාංග පසුපස දර්පණවල සිට නාභිගත කරන ලද කාච දක්වා, සහ ඒ අතර ඇති සෑම දෘෂ්ටි කෝණයකින්ම, චෙරොන් ලේසර් මඟින් ලේසර් දෘෂ්ටි හා සංරචක ආදේශ කරයි. , පරාවර්තක අවධි රිටර්ඩර්, පසුපස දර්පණ, ප්‍රතිදාන කප්ලර් සහ ප්‍රතිදාන කවුළු.